Ďalšie geodetické služby

Ďalšie geodetické služby

Okrem vybraných geodetických prác ponúkame
aj ďalšie komplexné služby.

Nacenenie

Spolu s vyhotovením geometrického plánu zabezpečíme prípravu a vyhotovenie kúpnopredajných, darovacích a iných zmlúv, vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností ako aj zápis geometrického plánu do katastra nehnuteľností.

Kompletné portfólio služieb geodeta:

 • Vytyčovacie a kontrolné merania počas výstavby.
 • Činnosť autorizovaného geodeta v investičnej výstavbe.
 • Majetkovoprávna príprava stavieb.
 • Vybudovanie geodetických sietí a bodového poľa v najvyššej triede presnosti-klasicky, alebo metódou GPS.
 • Zameranie a vytýčenie plošných a líniových stavieb ako sú budovy, hospodárske areály, cesty, tunely, mosty, železnice, káblové rozvody, produktovody, závody, letiská, lomy, lanové dráhy, vodné toky a pod. Predprojektová dokumentácia a porealizačné zameranie týchto stavieb.
 • Zameranie a kontrola polohových a výškových posunov a deformácií stavebných objektov a strojných zariadení (mosty, lanové dráhy, žeriavové dráhy, veže, komíny, priehrady, hrádze atď.).
 • Účelové mapy veľkých mierok (Základné mapy závodov, Technická mapa mesta atď.).
 • Vyhotovenie digitálneho mapového diela a pripojenie Geografických informačných systémov pre správcov sietí, závody, plošné a líniové stavby (telekomunikačné káble, plynovody, ropovody, vodovody,elektrické vedenia atď.).
 • Vyhľadávanie a zameriavanie podzemných vedení (káblové rozvody, produktovody).
 • Návrhy geografických informačných systémov pre obce, závody, správcov sietí a pod.
 • Technická mapa mesta vo forme mestského informačného systému (MIS) s pripojením databázových údajov.
 • Komplexné zameriavanie budov, pamiatkových objektov a sakrálnych stavieb (vnútorné zameranie, fasády, plošné nivelácie atď.) s pripojením databáz údajov.
 • Konzultačná a poradenská činnosť v odbore geodézie kartografie a katastra.

Potrebujete vykonať geodetické služby? Stačí vyplniť tento formulár!

Potrebujete naše geodetické služby?

Napíšte nám: