Digitálna technická mapa

Digitálna technická mapa

Vyhotovenie digitálnej technickej mapy mesta pre
fyzické osoby ku kolaudácii.

Digitálna technická mapa
už od 90€

Nacenenie

Záznam o prevzatí do Digitálnej technickej mapy mesta (DTM) je potrebný ku kolaudácii stavieb. Zachytáva porealizačný stav stavebného objektu, spevnených plôch a inžinierskych sietí. Spolu s geometrickým plánom, Adresným bodom a vytyčovacím výkresom stavby tvorí dôležitú prílohu ku kolaudácii stavby.

Preto je pre Vás dôležité, aby DTM vyhotovil výhradne kvalifikovaný odborník, s príslušnou praxou, vzdelaním a vedomosťami potvrdeními štátnou skúškou a získaním oprávnenia AUTORIZOVANÝ GEODET. Presne takých geodetov nájdete u nás.

Každá stavba, ktorej to určuje stavebné povolenie musí mať ku kolaudácii spracovanú geodetickú dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby. Vo väčších mestách je potrebné túto dokumentáciu odovzdať správcovi digitálnej technickej mapy, ktorý ju prevezme, ak dokumentácia spĺňa všetky náležitosti. Dokladom o prevzatí takejto dokumentácie do digitálnej technickej mapy mesta je „Záznam o prevzatí“. Celý tento proces pre Vás zabezpečíme v dohodnutej cene.

Práce v tejto oblasti vykonávame denne a rutinne, preto môžeme poskytnúť naozaj kvalitné služby za zaujímavé ceny.

Potrebujete naše geodetické služby?

Napíšte nám: