Geometrický plán

Geometrický plán

Autorizovaný geodet pre Vás vypracuje geometrické plány
a zabezpečí katastrálny servis!

Geometrický plán
už od 180€

Nacenenie

Geometrický plán (GP) je jedna z najdôležitejších príloh pri kolaudácii, pri žiadosti o poskytnutie úveru, podaní žiadosti na vklad a zápis práv k nehnuteľnosti, atď. Preto je pre Vás dôležité, aby GP vyhotovil výhradne kvalifikovaný odborník, s príslušnou praxou, vzdelaním a vedomosťami potvrdenými štátnou skúškou a získaním oprávnenia AUTORIZOVANÝ GEODET. Presne takých geodetov nájdete u nás.

Geometrický plán sa vyhotovuje najmä na:

  • rozdelenie nehnuteľností
  • zlúčenie nehnuteľností
  • zameranie stavby na vydanie kolaudačného rozhodnutia
  • zameranie rozostavanej stavby
  • úpravu hranice nehnuteľností
  • určenie vlastníckych práv k nehnuteľnostiam
  • obnovenie hraníc pôvodných pozemkov alebo ich častí
  • priznanie práv k časti nehnuteľnosti - vyznačenie vecného bremena

Proces tvorby GP je zjednodušene nasledovný: Po zistení Vašich požiadaviek a získaní podkladov zo Správy katastra zameriame potrebné prvky a vyhotovíme návrh GP. Po Vašom odsúhlasení GP dopracujeme, autorizačne overíme a opatríme kolkami. Následne GP podáme napríslušný Katastrálny odbor Okresného úradu na úradné overenie. Po úradnom overení pre Vás GP vyzdvineme a odovzdáme Vám ho minimálne v 3-och kópiách, ktoré môžete použiť na právne úkony. Všetky úkony sú zahrnuté v dohodnutej cene.

Ročne vyhotovíme niekoľko desiatok geometrických plánov. Kvalitné vyhotovenie geometrického plánu autorizovaným geodetom je základom toho, že v budúcnosti predídete možným problémom s Vašimi nehnuteľnosťami. Ku každému klientovi pristupujeme veľmi zodpovedne, pretože ide vždy o vyhotovenie dôležitého dokumentu, týkajúceho sa Vašich vlastníckych práv.

Naši klienti oceňujú, že pri tvorbe GP poskytujeme aj bezplatné poradenstvo v oblasti katastra nehnuteľností. Preto Vám môžeme ponúknuť v tejto oblasti nadštandartné služby, za ktoré zaplatíte primeranú cenu pri dodržaní vysokej kvality výsledného GP.

…a ešte pár právnych definícií:

Geometrický plán je technickým podkladom právnych úkonov, verejných listín a iných listín, ktoré podľa zákona osvedčujú práva k nehnuteľnostiam, vrátane nájomných zmlúv a môže slúžiť aj na zápis zmeny bázy údajov KN.

Geometrický plán je grafickým znázornením nehnuteľností, ktoré vzniknú rozdelením alebo zlúčením nehnuteľností a vyjadruje stav nehnuteľností pred zmenou a po zmene s uvedením doterajších a nových parcelných čísel, výmer, druhov pozemkov a ďalších údajov. Geometrickým plánom sa graficky znázorňuje aj vecné bremeno k časti pozemku.

Geometrický plán môžu vyhotoviť len fyzické a právnické osoby, ktoré majú spôsobilosť vykonávať geodetické a kartografické práce.

Potrebujete vytvoriť geometrický plán? Stačí vyplniť tento formulár!

Potrebujete naše geodetické služby?

Napíšte nám: